Miesięczne archiwum: Sierpień 2022

Podpisano umowę na realizację zadania finansowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 84 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” dla zadania pn.: „Budowa studni kazimierskiej w sołectwie Żarnów”.

W dniu 19.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej dla sołectwa Żarnów w ramach naboru „ Infrastruktura sołecka na plus” dla ww. zadania na kwotę
84 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie „studni kazimierskiej” wraz z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem w parku znajdującym się na P.J Piłsudskiego
w Żarnowie. Planuje się do wykonania konstrukcję typową dla tego typu obiektów, opartą na czterech masywnych, drewnianych słupach i czterospadowym dachem, która będzie pokryta gontem. Wewnątrz obiektu znajdował się będzie zdrój uliczny i miejsca do siedzenia. Planuje się również wykonanie nasadzeń w ilości 50 szt.

Ww. projekt będzie finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 Termin realizacji ww. projektu: 31.12.2022 r.
Inwestycja współfinansowana przez Województwo ŁódzkieMapa Gminy Żarnów

 


Podpisano umowy na realizację zadań dofinansowanych w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Granty SołeckieGmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości łącznej 55 500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Podpisanie czterech umów o dofinansowanie nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2022 roku dla sołectw: Bronów, Budków, Trojanowice oraz Straszowa Wola. Umowa o dofinansowanie dla sołectwa Nadole została podpisana w dniu 6 września 2022 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Żarnów na realizację zadań pn.:

1. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw sołectwie Bronów”- w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury. Stworzenie takiego miejsca pozwoli na spędzanie wolnego czasu w miejscu dostosowanym dla najmłodszych. Przyczyni się to do integracji i spotkań mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi Bronów będą zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu projektu. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Bronów wynosi 12 000,00 zł.

2.Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie”
W ramach zadania sołectwo Budków planuje wykonać prace polegające na przygotowaniu podłoża w budynku gospodarczym, wykonanie wylewki betonowej oraz doposażenie budynku w okna i drzwi wejściowe. Dzięki modernizacji budynku gospodarczego na placu świetlicy wiejskiej stworzone zostanie zaplecze techniczne, które pozwoli na należyte przechowywanie sprzętu tj. kosiarki, narzędzia ręczne, ławki, krzesła, co przyczyni się do zapobiegania zniszczenia sprzętu oraz korozji. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Budków wynosi 12 000,00 zł.

3. Odmulanie stawu obok remizy OSP w Straszowej Woli” – w ramach projektu zostanie wykonane odmulenie, oczyszczenie stawu w centrum miejscowości, ułożenie płyt ażurowych przy stawie od strony drogi, ułożenie kostki brukowej przy figurkach znajdujących się nad stawem, zamontowanie ławek oraz lamp solarnych przy stawie , co poprawi znacząco estetykę wokół stawu oraz przywróci mu dawną świetność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Straszowa Wola wynosi 12 000,00 zł.

4. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trojanowice”- W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie w postaci profesjonalnej patelni elektrycznej oraz kosiarki spalinowej z napędem. W miejscowości Trojanowice działa towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice. Doposażenie świetlicy ułatwi prace członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom przy organizacji różnych lokalnych uroczystości. Zakup kosiarki spalinowej pomoże w utrzymaniu terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Trojanowice wynosi 7 500,00 zł.

5. „Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice” – wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Nadole poprzez zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego z przeznaczeniem na siedzibę i działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nadolu”- projekt obejmuje zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego w którym będzie miało siedzibę oraz będzie mogło czynnie działać Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu. Zakupiona przyczepa domek będzie miała ogólnodostępny charakter służący społeczności lokalnej, ponieważ będzie miejscem organizowania wspólnych spotkań propagujących oraz kultywujących miejscowe obyczaje, miejscem gdzie będzie można wspólnie przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz zebrań wiejskich angażując przy tym oraz integrując lokalną społeczność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Nadole wynosi 12 000,00 zł.

Ww. projekty zostaną sfinansowane bądź współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji ww. projektów: 30.11.2022 r.
Mapa Gminy Żarnów


Wiadomość dla mieszkańców Gminy Żarnów! Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego!

Dodano: piątek, 19 sierpnia 2022

Wójt Gminy Żarnów informuje, że zadania zlecone Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od poniedziałku, 22 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numery telefonu (44) 757-70-36 lub (44) 757-73-62.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w biurze podawczym (na parterze).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przygotowując wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego, na które zostanie wypłacony dodatek i adres e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie i w Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy zarnow.eu (na spodzie artykułu) i bip.zarnow.eu (Informacje dla petenta ➡ Formularze).

Do pobrania:

  • Wniosek o dodatek węglowy (DOC | PDF)

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Zaproszenie na Festyn Rodzinny w Zdyszewicach, organizowany przez OSP i Sołectwo Zdyszewice

Dodano: piątek, 19 sierpnia 2022

W niedzielę, 21 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00 na dawnym placu szkolonym w Zdyszewicach, odbędzie się kolejne, bardzo atrakcyjne wakacyjne wydarzenie w Naszej Gminie, organizowane dla wszystkich mieszkańców. Będzie nim Festyn Rodzinny w Zdyszewicach. Jego organizatorem jest miejscowa jednostka OSP oraz sołtys Zdyszewic wraz z miejscową Radą Sołecką.

Zdyszewice są jedną z większych miejscowości w Gminie Żarnów i znane są m.in. ze społecznego zaangażowania mieszkańców. Tego dnia zaplanowano tam bardzo ciekawe atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowanie włosów dla dzieci, popcorn, watę cukrową, a przede wszystkim spotkanie integracyjne, grill dla wszystkich, a także zabawę przy dobrej muzyce. Przypomnijmy, iż prezesem miejscowej jednostki OSP jest były wieloletni radny dh Janusz Śpiewak, sołtysem od 2019 roku jest Aneta Śpiewak, a w skład miejscowej Rady Sołeckiej wchodzą Marcin Gąsiorowski, Anna Olesińska, Tomasz Pacyniak, Ignacy Wychowałek i Damian Jaworski. To zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Żarnów. Tradycją stało się, że takie przedsięwzięcia organizowane są najczęściej ze środków publicznych gminy, a organizatorzy składają w Naszym Urzędzie uproszczoną ofertę zadania publicznego i występują o wsparcie finansowe np. na podtrzymywanie tradycji lokalnych.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym plakatem.

Kliknij, aby powiększyć…

Festyn Rodzinny w Zdyszewicach - plakat

Mapa Gminy Żarnów