Dzienne archiwum: 1 lipca 2022

Placówka Terenowa KRUS w Opocznie apeluje: Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

Dodano: piątek, 01 lipca 2022

Drodzy mieszkańcy! Urząd Gminy Żarnów przekazuje apel PT KRUS w Opocznie:

W okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czasu dostępnego rolnikom.

W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi, paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może skończyć się groźnymi wypadkami powodującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego.

Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa.

Ważna jest również edukacja najmłodszych. Na terenie województwa łódzkiego KRUS prowadzi wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu opoczyńskiego.

Przypominam, że w roku bieżącym Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami TUW kolejną umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.fsusr.gov.pl a także pod numerem infolinii: (48) 370 43 21. Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne.

Zapraszam ponadto do zapoznania się z apelem Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie.

Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Kliknij, aby powiększyć…

Apel KRUS


Ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia przed burzami z gradem

Dodano: piątek, 01 lipca 2022

Wójt Gminy Żarnów informuje, że wydane zostało przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa łódzkiego. Obowiązuje ono od godz. 17:00 dnia 01.07.2022 do godz. 02:00 dnia 02.07.2022r. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Do pobrania: 

Kliknij, aby powiększyć…

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54


Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie na przebudowę drogi wewnętrznej na os. Bartoszewicza

Dodano: piątek, 01 lipca 2022

Gmina Żarnów w dniu 31 stycznia 2022 roku złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie”. Gmina Żarnów w ramach złożonego wniosku o dofinasowanie otrzymała środki na realizację ww. zadania.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkiem, a Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Belicy, a Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim.

Przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Żarnów otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 111 040,00 zł, lecz nie mogą one przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowana do przebudowy droga o długości 345 m wykonana zostanie z  betonu asfaltowego o szerokości 3,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa stabilizującego mechanicznie.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 08.06.2022 r. i opiewa na kwotę 340 710,00 zł. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja planowanej przebudowy drogi poprawi pogarszający się stan techniczny drogi, usprawni płynność ruchu, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla osób i pojazdów korzystających z drogi do przewożenia produktów rolnych. Przebudowa drogi prowadzona będzie w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów