Dzienne archiwum: 1 czerwca 2022

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na stadionie KS Kasztelan Żarnów

Dodano: środa, 01 czerwca 2022

W niedzielę, 12 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 na stadionie KS Kasztelan Żarnów odbędą się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy Żarnów. Zmagania strażaków – ochotników będzie oceniać komisja składająca się z członków Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie oraz oficerów pożarnictwa z Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszej Gminy. Początek zawodów – ok. 14.30. Wielkie emocje gwarantowane…

Kliknij, aby powiększyć
Ogłoszenie Gminne Zawody Sportowo – PożarniczeZawody Strażackie 1 Zawody Strażackie 2Stadion Kasztelan ŻarnówMapa Gminy ŻarnówZwiązek Ochotniczych Straży PożarnychHerb KS Kasztelan Żarnów

 


Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2

Dodano: środa, 01 czerwca 2022


W poniedziałek, 30 maja 2022 roku opublikowane zostały wyniki drugiego naboru wnioskówo dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Edycja 2. Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Żarnów, która otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 10 397 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 na realizację następujących inwestycji: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów” oraz „Budowa basenu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Miedznej Murowanej”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów” Gmina Żarnów planuje przebudować sieć dróg na terenie gminy w miejscowościach: Pilichowice, Niemojowice (dwie drogi), Widuch, Żarnów ul. Kasztelańska, Jasion oraz odcinki dróg pomiędzy miejscowościami: Soczówki – Szymanów- Malków, Marcinków – Adamów, Chełsty – Sielec. Planowana łączna długość dróg do przebudowy wynosi ok. 8 774 m. Zakres robót w ramach opisywanej inwestycji uzależniony jest od stanu istniejącej drogi. Planuje się m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej, a także utwardzenie poboczy. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie sieć dróg publicznych na terenie Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 4 997 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 263 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 5 260 000,00 zł

Natomiast w ramach zadania pn.: „Budowa basenu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej” Gmina Żarnów planuje budowę zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno – budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu, (tj. zaplecze sanitarne, socjalne i technologiczne) i zagospodarowaniem terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, podestów, ciągu pieszo – jezdnego, instalacji wod. – kan., deszczowej, energetycznej i oświetlenia terenu). Realizacja inwestycji będzie stanowiła dopełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, mieszczącej się przy linii brzegowej zalewu na rzece Wąglanka w Miedznej Murowanej. Głównym celem inwestycji jest rozwój turystyki oraz zwiększenie atrakcyjności poprzez poszerzenie oferty turystycznej Gminy Żarnów.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 5 400 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 600 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 6 000 000,00 zł

W/w zadania są dla Gminy Żarnów zadaniami priorytetowymi, które Gmina będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Realizacja zadań będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Kliknij, aby powiększyć…
Promesa ogólna
Promesa 1
Promesa 2

Mapa Gminy Żarnów
Herb Żarnowa


Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie”

Dodano: środa, 01 czerwca 2022

Fundusze Europejskie

W dniu 31 maja 2022 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna dla zadania  pn.: „Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 897 040,39 zł co stanowi 94,99 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

 • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczalnej 472 081,79 zł co stanowi 49,99 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczalnej 424 958,60 zł co stanowi 45,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;

Ogólna wartość projektu wynosi: 1 161 553,50 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt przewiduje modernizacje obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej poprzez modernizację łazienek w obiekcie szkoły wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę boiska szkolnego poprzez budowę bieżni, miejsca do skoków w dal i pchnięcia kulą. W ramach projektu planuje się również zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania na potrzeby doposażenia pracowni językowej, pracowni IT w sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie do prowadzenia zajęć jak też materiały edukacyjne na potrzeby prowadzenia zajęć biologiczno-matematycznych, co pozwoli na wsparcie kluczowych na rynku pracy kompetencji z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, kompetencji językowych i matematycznych oraz obsługi systemów, oprogramowania i sprzętu IT. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki z terenu Gminy Żarnów.

Efektem projektu będzie:

 • doposażenie i rozbudowa infrastruktury szkoły podstawowej – szt. 1;
 • zakup 459 szt. wyposażenia;
 • poprawa jakości edukacji dla 411 uczniów;
 • dostosowanie obiektu szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – szt.1;
 • doposażenia 1 szt. pracowni językowej, 1 szt. pracowni IT jak też w materiały edukacyjne na potrzeby prowadzenia zajęć biologiczno-matematycznych.

Przedmiotowy projekt poprzez wyposażenie szkoły podstawowej na obszarach wiejskich w nowoczesne pracownie tematyczne (językową, IT z materiałami edukacyjnym matematyczno-przyrodniczymi) oraz rozbudowę boiska szkolnego wpływa na poprawę jakości kształcenia ogólnego wspierając rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy jak IT i znajomość języków obcych oraz wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

SP Żarnów


Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż”

Dodano: środa, 01 czerwca 2022

Fundusze Europejskie

W dniu 30 maja 2022 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii  dla zadania  pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 14 017 487,58 zł co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Ogólna wartość projektu wynosi: 17 862 670,84 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30 czerwca 2023 r.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w gminach Żarnów i Paradyż. Celem bezpośrednim projektu jest instalacja i uruchomienie 833 mikroinstalacji OZE,

w tym: 504 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 85 instalacji kolektorów słonecznych, 59 kotłów na biomasę, 185 pomp ciepła służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Gmina Żarnów pełni w Projekcie funkcję Lidera, natomiast Gmina Paradyż pełni funkcję Partnera Projektu. Podział instalacji pomiędzy gminy partnerskie:

 • 491 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 311 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 50 instalacji kolektorów słonecznych, 29 instalacji kotłów na biomasę i 101 pomp ciepła.
 • 342 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 193 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 35 instalacji kolektorów słonecznych, 30 instalacji kotłów na biomasę i 84 pomp ciepła.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez zastosowanie mikroinstalacji OZE. Działania inwestycyjne bezpośrednio wpłyną na ograniczenie emisji CO₂, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza. Zastosowane rozwiązania pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów w dużym stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji, oszczędności i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Grupą docelową, która odczuje korzyści z realizacji projektu będą:

 • mieszkańcy budynków, w których montowane będą instalacje OZE
 • mieszkańcy z uwagi na poprawę jakości powietrza
 • goście gmin

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa