Miesięczne archiwum: Maj 2022

Wsparcie w wysokości 60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

Dodano: czwartek, 19 maja 2022

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków


Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Klew Kolonia!

Dodano: piątek, 13 maja 2022

Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 188”.

Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu w dniu 22 lipca 2021 roku , złożyła wniosek drogowy do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 188”. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Planowana do przebudowy droga położona jest w zachodnio – południowej części Gminy w miejscowości Klew – Kolonia. Droga bezpośrednio łączy się z drogą powiatową Nr DP3118E relacji Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Sulborowice.

W dniu 05 maja 2022 roku podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania z państwowych funduszy celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim.

Otrzymane dofinasowanie w ramach państwowych funduszy celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi kwotę nie większą niż 332 063,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadnia. Całkowita wartość zadania wynosi: 341 634,50 zł.

Planowana do przebudowy droga stanowi odcinek o łącznej długości ok. 605,63 m. W ramach zadania planuje się wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; utwardzenie poboczy, regulacje i zabezpieczenie urządzeń podziemnych, rowy przy drodze powiatowej, przepust żelbetowy, stałą organizację ruchu.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 13.04.2022 r. Termin realizacji zadnia: 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.08.2022 r.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uczestniczących w ruchu drogowym zarówno kołowym jak i pieszym. Dzięki przebudowie drogi poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowana droga usprawni autobusom szkolnym przejazd oraz dowóz uczniów do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Klewie.

Flaga i Godło Polski

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa


Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

Dodano: piątek, 06 maja 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotychczas zawarte umowy opiewają na kwotę ponad 938 mln zł. Do prowadzonego przez ARiMR rejestru wpisanych jest aktualnie 735 aktywnych grup, zrzeszających ponad 9 tys. członków.

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował