Dzienne archiwum: 2 listopada 2021

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie dostosowania do wymogów bioasekuracji

Dodano: wtorek, 02 listopada 2021

Wójt Gminy Żarnów, w związku z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności intensyfikacji działań odnośnie dostosowania do wymogów bioasekuracji, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, przekazuje informację:

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
  • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

Do pobrania:

  1. Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa DO 300 sztuk średniorocznie RWK2021-605 (DOCX | PDF)
  2. Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa POWYŻEJ 300 sztuk średniorocznie RWK2021-605 (DOCX | PDF)
  3. Wytyczne praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji RWK2021-605 (DOCX | PDF)

Kliknij, aby powiększyć…

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów


Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030

Dodano: wtorek, 02 listopada 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 wraz z projektem dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 -2030”, którego dotyczy prognoza.

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021– 2030” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów, pokój nr 18 w dniach od 02.11.2021 roku do 23.11.2021 roku w godz. od 730 – 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zarnow.eu).

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Żarnowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@zarnow.eu
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2021 r.

Do pobrania:

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów