Turystyka i wypoczynek

01wiezaPo?o?enie gminy ?arnów sprawia, ?e ma ona dobre warunki do rozwoju turystyki, le?y bowiem na tzw. „Szlaku Roma?skim”. We wczesnym ?redniowieczu (X – XII wiek) prowadzi?a t?dy wa?na droga handlowa z Rusi Kijowskiej na Pomorze zachodnie. Z tamtego okresu zachowa?y si? resztki wa?ów obronnych dawnego grodu kupieckiego jakim by? wtedy ?arnów. Elementy ?redniowieczne znajduj? si? te? w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Miko?aja. Pierwotny roma?ski wygl?d zachowa?y wie?e i emporam czyli galeria dla w?adcy. Warty obejrzenia jest ponadto ko?ció? ?w. ?ukasza ewangelisty w Skórkowicach. Obecnie na obszarze gminy ?arnów znanych jest oko?o 100 stanowisk i ?ladów osadniczych ze  ?rodkowej i pó?nej epoki kamienia, a tak?e epoki br?zu, ?elaza, wczesnego i pó?nego ?redniowiecza.

W pobli?u masywu Sieleckiej Góry usytuowany jest 33-hektarowy rezerwat przyrody „Jod?y Sieleckie”, Medion   DIGITAL CAMERAmaj?cy chroni? rzadkie w regionie stanowiska jod?y i innych ro?lin. Na jego terenie znajduj? si? tzw. dukle-?wiadectwa wydobywania rud ?elaza metod? odkrywkow?. Drugi z rezerwatów, le?no-krajobrazowy o powierzchni 159 ha , obejmuje Diabl? Gór?, w rejonie której znajduje si? miejsce upami?tniaj?ce walki Polaków z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny ?wiatowej, gdzie ka?dego roku odbywa si? zlot by?ych partyzantów.

Zalew-w-Miedznej-MurowanejGmina posiada bardzo korzystn? sie? wód powierzchniowych. Przez jej zachodni? cz??? przep?ywa Czarna Sulejowska wraz z dop?ywami: Barbark? i Pop?awk?, natomiast przez wschodni? W?glanka- dop?yw Drzewiczki. Du?e zbiorniki wodne znajduj? si? na Czarnej mi?dzy Fryszerk? i Skórkowicami, oraz na W?glance w Miedznej Murowanej. Stanowi? one wspania?e  miejsca dla amatorów sportów wodnych, w?dkarzy i turystów.

?wie?e powietrze,bogaty folklor i odpowiednie warunki do uprawiania aktywnego wypoczynku sprawiaj?,  ?e na terenie gminy zacz??a rozwija? si? agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne oferuj? swoim go?ciom wygodne zakwaterowanie. smaczn? regionaln? kuchni? oraz urozmaicone formy relaksu i odpoczynku m.in. jazd? konn?, w?dkowanie, ogniska, wycieczki piesze i rowerowe. 
 
?arnów s?ynie w Polsce równie? tego, ?e dzia?a tu od 1997 roku, jedyny w kraju wiejski oddzia? Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, którego podstawow? domen? jest turystyka piesza.


Napisz do wójta Powiadomienia sms

Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu Żarnów.eu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij