Gmina Żarnów podpisała umowę na realizację zdania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”

Dodano: środa, 01 września 2021

W dniu 31.08.2021 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 004 800,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 7 257 240,00 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żarnów poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków do większej przepustowości, a tym samym zwiększenie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.

Realizacja projektu spowoduje:

  • wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do centralnego systemu oczyszczania ścieków;
  • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego (m.in. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dyrektywy unijnej 91/271/EWG97, dyrektywy 76/464/EWG98);
  • poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej terenu gminy poprzez inwestycję w infrastrukturę sprzyjającą ochronie środowiska;
  • zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dzięki modernizacji gospodarki osadowej;
  • zmniejszenie kosztów transportu osadów ściekowych – koszty transportu wysuszonego osadu z uwagi na 5 razy mniejszą masę będą niższe, niż w przypadku wożenia uwodnionego osadu;
  • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie Gminy Żarnów;
  • stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy obszaru Gminy.

Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą mieszkańcy Gminy Żarnów podłączeni do kanalizacji.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postepowanie w trybie podstawowym na wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żarnowie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków pozytywnie wpłynie na środowisko na terenie Gminy Żarnów poprzez działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 20.12.2022 r.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, EFRR