Archiwa kategorii: Bez kategorii

Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: piątek, 12 marca 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

Kliknij, aby powiększyć…

Plakat NPS 2021

Plakat NSP 2021 z opisem

Gmina Żarnów podpisała umowę na realizację zdania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”

Dodano: wtorek, 25 sierpnia 2020

W dniu 04.08.2020 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 574 415,37 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 879 557,48 zł.

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie, której efektem będzie poprawa jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie. W ramach projektu w budynku zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu, remont instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja c.o., modernizacja kotłowni, montaż zaworów termostatycznych. W szkole stare źródło ciepła zostanie wymienione na piec nowej generacji na biomasę. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki oraz ludność mieszkająca w bezpośredniej lokalizacji z obiektem szkoły w Klewie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Klewie.

Termomodernizacja budynku pozytywnie wpłynie na środowisko na terenie Gminy Żarnów. Planowany projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju poprzez osiągnięcie efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: do końca 2020 roku.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Łodzi „Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów

Dodano: wtorek, 25 sierpnia 2020

Gmina Żarnów w najbliższym czasie zakupi koparko-ładowarkę oraz ciągnik z kosiarką bijakową do utrzymania rowów. Zakupienie sprzętu będzie możliwe dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn.: ,,Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów”.

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki uzyskanej pożyczce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 937 823,00 zł.

Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki podpisana została w dniu 17.08.2020 roku.

Wartość ogólna zadania: 950 000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2020 r.

Nowa koparko – ładowarka oraz ciągnik wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów to kolejna inwestycja w Gminie Żarnów. Założeniem władz jest podejmowanie działań mających na celu rozwój Gminy i dobro jej mieszkańców.

Zakupiony sprzęt przyniesie wiele  korzyści dla gminy, pozwoli na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych oraz pomoc w konserwacji rowów melioracyjnych. Umożliwią one odprowadzenie wody z gruntów rolnych, a utrzymanie ich we właściwym stanie pozwoli na ochronę gospodarstw rolnych przed ich zalewaniem, co wpłynie pozytywnie na właściwą wegetację roślin oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych. W głównej mierze sprzęt wykorzystywany będzie do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich konserwacji. Będzie również pomocny między innymi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz podczas odmulania i czyszczenia rowów. W miarę potrzeb sprzęt wykorzystywany będzie do realizacji zadań związanych z budową i remontem dróg gminnych.

Realizacja zadania umożliwi bezawaryjną pracę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Brak awarii sieci kanalizacyjnej uniemożliwi wycieki ścieków komunalnych z rurociągów, studni rewizyjnych oraz przepompowni. Realizacja zadania przyczyni się także do prawidłowego utrzymania zieleni na terenie naszej Gminy m.in. do wykaszania i udrażniania rowów, co zapobiegnie podtapianiu posesji oraz działek położonych wzdłuż dróg gminnych. Nowe maszyny dzięki swej wszechstronności z pewnością ułatwią i usprawnią pracę pracownikom Gminy Żarnów.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w gminie Żarnów

Dodano: piątek, 20 kwietnia 2012

W kwietniu 2012 roku na terytorium gminy Żarnów odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Opocznie. Przewodniczył mu Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski. Członkowie zarządu wraz z przedstawicielami władz samorządowych gminy Żarnów zwiedzili budowę Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, podziwiali rozmach realizowanej inwestycji i intensywnie prowadzonych prac. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich firm, zaangażowanych w prowadzenie budowy. Zapoznano się m.in. z problematyką doprowadzenia łączności telefonicznej i internetowej do obiektu oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor DPS Renata Konecka.

Potem odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Żarnowie, gdzie poinformowano członków zarządu o podejmowanych działaniach przez gminę, mających na celu ostateczne uzbrojenie terenu i podłączenie nowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach do sieci kanalizacyjnej gminy Żarnów.

sam