Archiwa autora: Łukasz Dusza

Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: czwartek, 18 lutego 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a szczególnie rolników Gmina Żarnów usunęła odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wartość ogólna zadania: 7 233,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie: 7 232,00 zł

Łączna suma odpadów pochodzących z działalności rolniczej, która została zutylizowana to 14,660 Mg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia rozwiązane zostały problemy z utylizacją folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Bezpośrednio został rozwiązany problem z brakiem możliwości usuwania odpadów z działalności rolniczej mieszkańców Gminy Żarnów. Jednocześnie zostały rozwiązane problemy pośrednie tj.: zmniejszeniu uległa ilość śmieci spalanych w domowych piecach, co pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz jakość powietrza na terenie Gminy Żarnów.

 

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie

Dodano: piątek, 12 lutego 2021

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów na podstawie art. 27 ustawy Prawo łowieckie dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu.

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (zobacz obwieszczenie)

Kliknij, aby powiększyć…

 

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Apel dotyczący usuwania śniegu z dachów!

Dodano: wtorek, 09 lutego 2021

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Wójt Gminy Żarnów przypomina o obowiązku regularnego odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Pamiętajmy, że zalegający na dachach śnieg może swoim ciężarem stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji dachów oraz zadaszeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej lub dużej powierzchni dachowej lub o małym kącie nachylenia. Dodatkowo spadające nawisy śnieżne oraz sople zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Warto pamiętać, że oprócz podstawowej kwestii bezpieczeństwa ludzi korzystających z budynków, niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odśnieżania.

Potrzebujesz kruszywa (piasku, żwiru)? Zgłoś zamiar wydobycia, a unikniesz opłaty podwyższonej!

Dodano: poniedziałek, 08 lutego 2021

Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły się ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie przekroczy 10m3 w roku kalendarzowym,
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Kliknij, aby powiększyć…