Dzienne archiwum: 5 lutego 2021

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych

Dodano: piątek, 05 lutego 2021

O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski można było składać do 30 grudnia 2020 r. Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.

Chociaż kompletowanie dokumentów przez rolników wciąż trwa, większość wnioskodawców otrzymała już zwrot kosztów zakupu komputera. Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę nieco ponad 50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rolników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, kupiony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia.

Grafika nt. wypłaty dopłat

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Dodano: piątek, 05 lutego 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż realizuje projekt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt jest skierowany do:

osób wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych mężczyzn  w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia CT 9 w RPO.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

– pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe
– staże
– prace interwencyjne
– szkolenia indywidualne
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Wartość projektu: 3 776 783,65 zł, w tym w roku 2021 kwota: 1 794 724,67 zł w roku 2022 kwota:1 982 058,98 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z powyższych form wsparcia.

Wnioski na organizację powyższych form dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.praca.gov.pl i w siedzibie urzędu z chwilą ogłoszenia naboru. Telefon kontaktowy (44) 755 51 00 do 03.