Dzienne archiwum: 2 lutego 2021

Nabór wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 02 lutego 2021

Wójt Gminy Żarnów informuje o trwającym naborze wniosków na uzyskanie dotacji w 2021 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żarnów. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 01 marca 2021 roku w następujących formach:

  1. osobiście – Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów – biuro podawcze
  2. e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego wniosku)sekretariat@zarnow.eu

Do wniosku należy dołączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD) lub wysłać na adres e-mailowy: inwestycje@zarnow.eu (należy podpisać wysyłane zdjęcie nazwiskiem oraz adresem osoby wysyłającej) w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych).

Bardzo serdecznie zapraszamy…

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości (DOC | PDF)

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów w 2021

Dodano: wtorek, 02 lutego 2021

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów, opracowany przez PGK sp. z o.o. w Opocznie we współpracy z Gminą Żarnów.

Gmina Żarnów jest nadal została podzielona na trzy rejony, z których wywożone są odpady przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie.


Rejon I to miejscowości: Miedzna Murowana, Straszowa Wola, Nadole, Topolice, Budków, Trojanowice, Dłużniewice, Zdyszewice i Pilichowice.


Rejon II to miejscowości Adamów, Afryka, Antoniów, Chełsty, Dąbie, Jasion, Klew, Klew – Kolonia, Ławki, Malenie, Marcinków, Młynek, Myślibórz, Nowa Góra, Paszkowice, Ruszenice, Ruszenice – Kolonia, Sielec, Siedlów, Skórkowice, Skumros, Tomaszów, Widuch i Poręba.


Rejon III to miejscowości Malków, Wierzchowisko, Grębenice, Soczówki, Bronów, Niemojowice i Żarnów.


Odpady wielkogabarytowe będą wywożone wraz z odpadami komunalnymi w dniach 29 września 2021 r. (rejon I), 29 września 2021 r. (rejon II) i 30 września 2021 r. (rejon III).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje obok oczyszczalni ścieków w Żarnowie (ul. Składowa) w określonych terminach. Odbiór odpadów z PSZOK-u odbywać się będzie od kwietnia do października 2021 roku, jeden raz w miesiącu – również w wyznaczonych terminach.

Dojazd w rejon oczyszczalni ścieków i PSZOK-u (przy ul. Składowej, za cmentarzem cholerycznym) jest chroniony szlabanem, bowiem często dochodziło do łamania obowiązującego prawa i nielegalnego wywożenia różnorodnych odpadów (w tym m.in. remontowo – budowlanych i sanitarnych) na plac, należący do gminy. Teren jest monitorowany.

Odbiór odpadów komunalnych z punktów umieszczonych przy budynkach użyteczności publicznej odbywa się w dniu wywozu, zaplanowanym dla poszczególnego rejonu Gminy Żarnów.

kliknij, aby powiększyć…

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żarnów

Dodano: wtorek, 02 lutego 2021

Rada Gminy Żarnów w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XXVII/182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku obowiązują od 1 lutego 2021 roku i wynoszą:

Odpady segregowane
17,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Odpady  niesegregowane
34,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Informujemy o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy na swojej posesji posiadają kompostownik i kompostują w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby.

Odpady komunalne od mieszkańców, tak jak w poprzednich latach, odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Krótka 1 w Opocznie. PGK Opoczno zostało wyłonione w wyniku przetargu, organizowanego przez Gminę Żarnów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Opłatę można wpłacać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 800 do 1300. Gmina Żarnów informuje, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy: 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076

Wszelkie informacje dotyczące opłat za odpady komunalne i np. zmian w deklaracjach, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów bip.zarnow.eu w zakładce informacje dla petenta – gospodarka odpadami komunalnymi oraz  pod numerem telefonu 44 / 757-70-55 wew. 26 – p. Monika Polak (pokój nr 9).

Kliknij, aby powiększyć…