Miesięczne archiwum: Październik 2020

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: czwartek, 29 października 2020

W związku z dynamicznie pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju, a także powiatu opoczyńskiego, informuję, iż konieczny jest powrót do udzielania nieodpłatnych porad prawnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom oraz wykonawcom usług, tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) od dnia 2 listopad 2020r. do dnia 31 grudzień 2020r.

Zapisy na porady telefoniczne będą odbywały się pod numerem telefonu 44 741 49 08 lub za pośrednictwem e-mail b.kmita@opocznopowiat.pl.

Pod wskazanym numerem będzie można uzyskać informację o numerze telefonu do właściwego radcy prawnego bądź adwokata. Numery te będą czynne w godzinach urzędowania danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Opoczyński
/Marcin Baranowski/

Niepodległa do Hymnu 2020 – dołącz do akcji wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego!

Dodano: czwartek, 29 października 2020

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

Równie uroczyście i licznie było w zeszłym roku – śpiewaliśmy wspólnie od Bałtyku po szczyty gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, w kraju i za granicą miliony Polaków i przyjaciół Polski znów połączyło się w jedną, biało-czerwoną rodzinę. 

Pomimo obostrzeń epidemiologicznych chcemy podtrzymać tę tradycję i śpiewać także w tym roku – zachęcamy by śpiewać w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego jeśli wytyczne służb w danym regionie na to pozwolą.

SŁOWA HYMNU PAŃSTWOWEGO
NUTY HYMNU ROZPISANE NA GŁOS
NUTY HYMNU ROZPISANE NA FORTEPIAN

kliknij, aby powiększyć…

Informacja dla rolników – beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020

Dodano: wtorek, 27 października 2020

Na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 741) Wójt Gminy Żarnów informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07 sierpnia 2020  r. wynosi: 100% limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym, do końca roku 2020 nie może być rolnikom udzielana – w powyższym trybie, pomoc w postaci: umarzania zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości i tzw. łącznym zobowiązaniu pieniężnym  oraz stosowania zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych. Możliwość udzielania ulg rolnikom w powyższym trybie nastąpi od 01 stycznia 2021 r.

Nowe zapisy wprowadzone nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Dodano: poniedziałek, 19 października 2020


Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

·         Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

·         Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

·         Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

·         Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.