Dzienne archiwum: 27 kwietnia 2020

Kasa Urzędu Gminy Żarnów od 27 kwietnia 2020 roku ponownie otwarta

Dodano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, ze od dnia 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) została otwarta Kasa Urzędu Gminy w Żarnowie. Kasa będzie czynna we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 12.00. W wyjątkowych sytuacjach będą przyjmowane wpłaty.

Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w Urzędzie. Do budynku może wejść maksymalnie jedna osoba.

 

 

Komunikat o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy

Dodano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych mieszkańców oraz pracowników naszego urzędu zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę / odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie, bądź drogą elektroniczną ich stany. Faktury za wodę / ścieki będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie (wiadomość SMS), do skrzynki korespondencyjnej mieszkańca.

Odczyty stanów wodomierzy można podawać:
I. Telefonicznie w godzinach 7:30 – 15:00
    tel: 44 75 77 055

II. Drogą elektroniczną
    e-mail: sekretariat@zarnow.eu

Podając odczyt należy podać również informację:
1. Imię i Nazwisko / numer klienta,
2. Adres punktu odczytu wodomierza,
3. Nr telefonu i adres e-mail (jeśli posiada)

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika; łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

kliknij, aby powiększyć…


Wydłużenie terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020

Dodano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Biuro Prasowe ARiMR