Dzienne archiwum: 23 stycznia 2020

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – pompy ciepła

Dodano: czwartek, 23 Styczeń 2020

W dniu 6 listopada 2019 r. została zawarta Umowa Nr 272.20.2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a Wykonawcą Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp.K. dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła”, a także Umowa nr 50/I/2019 pomiędzy Gminą Żarnów, a firmą NEOEnergetyka Sp. z o.o. w sprawie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wyżej wspomnianej inwestycji, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; działanie IV.3: Ochrona powietrza; Poddziałanie: IV.3.2: Ochrona powietrza.

Sednem realizacji projektu oraz powodem jego podjęcia jest zidentyfikowana nadmierna emisja szkodliwych gazów do atmosfery na terenie gmin Żarnów i Paradyż, w tym zwłaszcza pyłów zawieszonych oraz CO2. Obszary gminy Żarnów i Paradyż zostały wyznaczone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy w województwie łódzkim jako obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 21 instalacji gruntowych pomp ciepła w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Żarnów (13 instalacji gruntowych pomp ciepła  w 13 gospodarstwach domowych) oraz na terenie Gminy Paradyż (8 instalacji gruntowych pomp ciepła w 8 gospodarstwach domowych). Pompy ciepła są maszynami cieplnymi wymuszającymi przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Realizacja projektu, polegająca na wymianie przestarzałych i niewydajnych źródeł ciepła, przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. W efekcie końcowym 21 nieruchomości uzyska dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, w tym centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Poprzez realizację zadania z energii odnawialnej możliwe będzie wyprodukowanie 384,35 MWh energii rocznie.

Ogólny koszt inwestycji to kwota 1 597 954,50 zł, z czego środki własne 396 025,8 zł i kwota dofinansowania 1 201 928,70 zł.

Projekt realizuje cele Strategii Europa 2020 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, ponieważ przyczynia się on do zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Owe strategie zakładają dla Polski udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2020 r. na poziomie 15%.

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – Fotowoltaika

Dodano: czwartek, 23 Styczeń 2020

Gmina Żarnów zawarła w dniu 31 lipca 2019 r. umowę z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Grzegorza Wojciechowskiego – ówczesnego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 5.822.186,31 zł, w tym kwota dofinansowania – 4.424.134,68 zł i środki własne – 1.398.051,63 zł.

Głównym powodem realizacji projektu oraz przyczyną jego podjęcia jest zidentyfikowana nadmierna emisja szkodliwych gazów do atmosfery na terenie gmin Żarnów i Paradyż oraz niewystarczający udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym gmin. Obecna sytuacja wpływa niekorzystnie na jakość środowiska naturalnego obu gmin. Z powyższych względów zdecydowano więc o realizacji projektu, którego celem nadrzędnym jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminie Żarnów i Paradyż. Celem bezpośrednim jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż 275 mikroinstalacji OZE, w tym 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 30 instalacji kolektorów słonecznych i 20 kotłów na biomasę, służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Podział instalacji pomiędzy gminy wygląda następująco:

 • 135 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 122 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji kolektorów słonecznych,
 • 140 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 103 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 17 instalacji kolektorów słonecznych i 20 instalacji kotłów na biomasę.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gmin partnerskich dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niewątpliwie pozytywnie wpłynie na korzyści społeczno – gospodarcze dla bezpośrednich beneficjentów projektu.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP KSRG Skórkowice w 2019 roku

Dodano: czwartek, 23 Styczeń 2020

W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpił odbiór średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Typ: MAN TGM 13.290 4X4 BL, rok produkcji 2019 wraz z osprzętem dla OSP w Skórkowicach w ramach zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 dla OSP Skórkowice”. Jednostka OSP Skórkowice posiadała do tej pory wysłużony, pochodzący z 1989 r. średni samochód gaśniczy marki STAR 266, wyposażony w  podstawowy sprzęt wykorzystywany wyłącznie do gaszenia pożarów. Tym większa radość mieszkańców Skórkowic z zakupu nowego uniwersalnego średniego samochodu pożarniczego, który umożliwi efektywne i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych. Wartość w/w zadania to kwota – 759 525 zł, z czego 310 000,00 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, 200 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i dotacja z budżetu Gminy Żarnów – 249 525 zł.

Posiadanie nowego samochodu pożarniczego zapewni skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych przez jednostkę OSP Skórkowice (włączoną w 2013 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego), a co za tym idzie znacznie poprawi efekty ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko skutków zagrożeń naturalnych oraz kolizji drogowych.

Zakupiony średni samochód ratowniczo – gaśniczy zapewni szybkie i efektywne usuwanie skutków zagrożeń pożarowych, kolizji i wypadków drogowych poprzez skrócenie czasu dojazdu, jak i akcji ratowniczej oraz negatywnego oddziaływania tych skutków na środowisko. Pojazd będzie wykorzystywany również w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

kliknij, aby powiększyć…

Dotacje 5000+ w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 23 Styczeń 2020

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, w bieżącym roku zostały w kraju znacząco dofinansowane następujące działania OSP:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dotacji udzielał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, działającego z upoważnienia Ministra. Stroną dotowaną były poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez gminę, na której terenie mają swoją siedzibę.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie Naszej Gminy także złożyły wnioski w ramach zadania „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Dotację w kwocie 5000 zł otrzymały jednostki OSP: Skórkowice, Paszkowice, Zdyszewice, Chełsty, Topolice, Miedzna Murowana, Straszowa Wola, Żarnów. Dodatkowo kwota 5000 zł wsparto ponownie jednostkę OSP w Straszowej Woli. Wsparcie finansowe w poszczególnych jednostkach OSP zostało przeznaczona m.in. na zapewnienie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych poprzez organizację ćwiczeń służących rozwinięciu sprawności fizycznej oraz umiejętności niezbędnych do udziału w działaniach druhów OSP.

Strażacy z jednostek OSP w gminie, dokonali wielu zakupów, m.in. 

 • OSP w Skórkowicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Paszkowicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Zdyszewicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Chełstach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Topolicach – 7 kompletów ubrań wyjściowych
 • OSP w Miedznej Murowanej – 10 kompletów ubrań koszarowych
  oraz 10 par butów strażackich
 • OSP w Straszowej Woli – 10 kompletów ubrań koszarowych, 10 par butów strażackich oraz pompy pływającej Niagara II
 • OSP Żarnów – węży (wąż strażacki – W-52-szt. 4, wąż – W-75 szt. 2, wąż ssawny – szt. 2).

Poza tym, w 2019 roku prawie wszystkie jednostki otrzymywały wsparcie finansowe z budżetu Gminy Żarnów, a jednostki OSP KSRG Żarnów i OSP KSRG Skórkowice – również z budżetu państwa. W 2020 roku pomoc strażakom ochotnikom będzie kontynuowana.

kliknij, aby powiększyć…