Dzienne archiwum: 3 stycznia 2020

Inwestycje `2019. Przebudowa ulicy Złotej w Miedznej Murowanej

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W roku 2019 roku dokonano wielu działań inwestycyjnych w Miedznej Murowanej, drugiej co do wielkości miejscowości w  Gminie Żarnów (przypomnijmy, w 2019 roku było tam zameldowanych 478 mieszkańców na stałe). Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym było oczywiście oddanie do użytku Ośrodka Sportu i Rekreacji w czerwcu 2019 roku, choć zrealizowano również ważną i od lat oczekiwaną inwestycję drogową na ul. Złotej, która jest jedną z kilku kolonii tej dużej wsi. Od lat mieszkańcy zwyczajowo określają ją mianem kolonii „Pod górami”. Gmina Żarnów planowała budowę tej drogi w ramach inwestycji nad zalewem (wówczas wyasfaltowano ul. Główną i Polna w Miedznej Murowanej), ale niestety nie było to wówczas możliwe ze względów proceduralnych. Na przebudowę zdecydowano się pod koniec 2018 roku, kiedy to wprowadzono to zadanie do tzw. prowizorium budżetowego i budżetu na rok 2019. To ważny trakt drogowy, bo ulica Złota w Miedznej Murowanej jest stosunkowo gęsto zasiedlona (mieszka tam na stałe 61 osób) i stanowi znakomity dojazd (m.in. dla wędkarzy) do południowej części Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na ul. Złotej w Miedznej Murowanej” obejmowało odcinek o łącznej długości 471,00 m. W zakres inwestycji wchodziły następujące prace: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznych, a także oznakowanie i urządzenia BRD. Wykonawcą tej inwestycji był również Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Koszt inwestycji wyniósł 193 813,33 zł. Roboty były wykonane latem i trwały do 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową Nr 272.2.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Odbiór zadania nastąpił 19 września 2019 r. w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie oraz zainteresowanych mieszkańców. Komisja odbioru została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr  60/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Modernizacja tej drogi przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Miedznej Murowanej. Przebudowa infrastruktury drogowej zaowocuje z całą pewnością stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tej dużej i powszechnie znanej wsi. Niezwykle ważnym elementem jest poprawa standardu życia okolicznych mieszkańców, którzy sprawnie i bez problemu będą mogli dojechać m.in. do drogi wojewódzkiej nr 726 Opoczno – Żarnów (ul. Opoczyńska). Realizacja remontów drogi gminnej przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności.

kliknij, aby powiększyć…

Inwestycje `2019. Przebudowa drogi w północnej części miejscowości Topolice

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim czasie dokonano gruntownej modernizacji jednej z dróg w Topolicach, która znajduje się w północnej części tej miejscowości. Droga wreszcie zyskała nawierzchnię bitumiczną. Dodać należy, iż Topolice jest jedną z większych miejscowości w Gminie Żarnów, w której na stałe jest zameldowanych 279 osób. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice – Straszowa Wola” było planowane od lat, zważywszy na fakt, iż była to jedyna droga do stacji redukcyjnej gazu ziemnego w Gminie Żarnów, która znajduje się w Topolicach. Zawsze jednak brakowało środków na jego realizację. Zdecydowano się na to wreszcie w 2019 roku, ku radości miejscowych mieszkańców.

Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 130,00 m i polegała na robotach drogowych w zakresie jezdni, poboczy i przepustów, m. in. wyznaczenie trasy, wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy i nawierzchni, oznakowanie i urządzenia BRD. Głównym Wykonawcą był Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Roboty wykonane były w czasie od 24 kwietnia 2019 r. do dnia 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową Nr 272.3.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji miał miejsce 20 sierpnia 2019 r. w obecności pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt inwestycji to kwota  – 89 274,81 zł. Komisja odbioru inwestycji została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr 59/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Budowa drogi spowodowała poprawę standardu życia okolicznych mieszkańców i przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla społeczności Topolic.

kliknij, aby powiększyć…

Inwestycje `2019. Przebudowa ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W ostatnim czasie został wreszcie zrealizowany kompleksowy i od bardzo dawna oczekiwany remont dwóch ważnych ulic w Żarnowie – ul. Targowej i ul. Topolowej. Swojego zadowolenia nie kryją zapewne mieszkańcy posesji ulokowanych przy świeżo oddanych drogach. To ważne miejsce na mapie Żarnowa i okolic, bowiem w najbliższym otoczeniu znajduje się targowisko gminne przy ul. Koneckiej i ul. Źródlanej. Inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej stanowią zawsze jeden z najważniejszych priorytetów, dlatego tym bardziej cieszymy się z pozytywnie zakończonych zadań inwestycyjnych. Aby zrealizować to zadanie, Gmina Żarnów w 2019 roku wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (w trybie konkursowym), pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych (znany program tzw. „dojazdówek” do pól)

Inwestycja „Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie” – obejmowała odcinek o łącznej długości 566,00 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe dotyczące jezdni, poboczy i przepustów, m. in. roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, nawierzchni, poboczy z kruszywa drogowego, oznakowanie i urządzenia BRD. Niestety, przebudowie musiały ulec niektóre elementy infrastruktury telekomunikacyjnej i drogowej (nieco inny przebieg drogi), co również generowało dodatkowe koszty dla Gminy Żarnów. Wykonawcą tej inwestycji był doskonale znany w Żarnowie Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 194 417,80 zł, a roboty były wykonywane w czasie od 12 kwietnia 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową  Nr 272.1.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Na wykonanie tego zadania Gmina Żarnów otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 78 368 zł w oparciu o umowę Nr 524/RŚ/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 38 000 zł z grudnia 2019 roku. Ostateczny odbiór inwestycji odbył się jesienią 2019 r. w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie oraz zainteresowanych mieszkańców. Komisja odbiorowa została powołana Zarządzeniem Wójta nr 62/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Modernizacja dwóch dróg przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Naszej Gminie. Nowa nawierzchnia ulic Targowej i Topolowej w Żarnowie, pozwala na bezproblemową komunikację wokół gminnego targowiska, łączy ul. Konecką (droga wojewódzka nr 746) z ul. Topolową i Źródlaną i służy m.in. zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej tego ważnego terenu. Przypomnijmy, w 2019 roku liczba mieszkańców ul. Koneckiej wynosiła 199 osób, ul. Topolowej – 15, ul. Targowej – 18, a ul. Źródlanej – 11 osób. Realizacja długo oczekiwanej inwestycji przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności. Wszyscy z tego powodu bardzo się cieszymy…

kliknij, aby powiększyć…

Inwestycje `2019. Przebudowa ulicy Zielonej w Żarnowie

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W 2019 roku na terenie Gminy Żarnów odbywała się kompleksowa przebudowa kilku dróg gminnych. Swojego zadowolenia nie kryją mieszkańcy posesji ulokowanych przy świeżo oddanych drogach. Inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej są w Naszej Gminie jednymi z najważniejszych priorytetów. Jedną z tych inwestycji było zadanie „Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie”.

Wiosną 2019 roku Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wnioski drogowe do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Jedna z proponowanych do wykonania dróg, znajdowała się w zachodniej części Żarnowa – na ulicy Zielonej, przyległej do ul. Polnej, będącej drogą powiatową nr 3120E (w najbliższym otoczeniu Osiedla Bartoszewicza w Żarnowie).

Inwestycja obejmowała odcinek o łącznej długości 424,00 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe dotyczące jezdni, poboczy i przepustów, m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie przepustu pod drogą, wykonanie nawierzchni i poboczy z kruszywa drogowego, oznakowanie i urządzenia BRD. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z Kurzelowa k. Włoszczowy (woj. świętokrzyskie). Koszt inwestycji to kwota 219 743,42 zł, w tym 167 097,00 zł to wnioskowana kwota dofinansowania, a 55 699,92 zł to wkład własny gminy. Dofinansowanie stanowiło 75% wartości zadania i zostało przyznane zgodnie z „Umową o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych” Nr 50/II/2019 z dnia 18 września 2019 r. zawartą miedzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Zbigniewem Rau, a gminą Żarnów.

Prace związane z realizacją zadania trwały od 1 października 2019 r. do 7 listopada.2019 r., w oparciu o umowę Nr 272.21.2019 z dnia 1 października 2019 r. Końcowy odbiór inwestycji wraz z przekazaniem jej do eksploatacji odbył się w dniu 19 listopada 2019 r. Komisja odbiorowa została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr 84/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

Modernizacja drogi przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu i standardu życia mieszkańców, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Naszej Gminie.

kliknij, aby powiększyć…