Miesięczne archiwum: Grudzień 2019

Przypominamy o obowiązujących opłatach za wodę i odprowadzenie ścieków

Dodano: wtorek, 31 grudnia 2019

Gmina Żarnów informuje iż na podstawie decyzji Nr. WA.RET.070.1.355.5.2018 z dnia 31.12.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarnów.


Stawki netto opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków (zł / m³) na okres 3 lat.

 

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Pobór wody

2,60 zł

2,70 zł

2,80 zł

Odprowadzenie ścieków

3,50 zł

3,60 zł

3,70 zł


Stawki netto opłaty abonamentowej (zł / m-c) na okres 3 lat

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza

1,35 zł

1,35 zł

1,40 zł

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

1,28 zł

1,28 zł

1,28 zł

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Dodano: piątek, 27 grudnia 2019

Gmina Żarnów jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2019 roku”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie do wysokości 60 416,00 zł według stawek: dla demontażu 600,00 zł/Mg i dla odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych 350,00 zł/Mg. Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji podpisana została w dniu 24.12.2019 roku.

W ramach w/w zadania zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Żarnów z 79 posesji będących własnością osób prywatnych w ogólnej wysokości ok. 10 512,00 m2 (ok. 168,192 Mg) w tym:

  • demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 440,00 m2 (ok. 7,04 Mg);
  • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 10 072,00 m2 ( ok. 161,152 Mg).

Wartość ogólna zadania: 64 236,26 zł.

Planowany termin realizacji w/w zadnia: 17.01.2020 r.

Nadrzędnym celem zadania jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
u mieszkańców Gminy Żarnów spowodowanych oddziaływaniem szkodliwych substancji zawartych w wyrobach azbestowych. Sukcesywna likwidacja azbestu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców. Realizacja zadania wpłynie, także na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w Gminie. Aspektem społecznym będzie podniesienie atrakcyjności Gminy, a tym samym poprawa statusu ekonomicznego mieszkańców.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz…”

Dodano: piątek, 27 grudnia 2019

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb  placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres projektu obejmował przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. W ramach projektu kadra nowoutworzonej placówki została przeszkolona celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Główny cel projektu rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

– Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów
   świadczących usługi społeczne – 1 szt.,
– Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –   1 szt.,
– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
– Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi
   lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy
   kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
   z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
   przedsiębiorstwa) –  8 EPC.

kliknij, aby powiększyć…

 

Życzenia dla mieszkańców Gminy Żarnów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku

Dodano: poniedziałek, 23 grudnia 2019

Dobiega końca 2019 rok i zbliżają się oczekiwane przez nas wszystkich kolejne Święta Bożego Narodzenia. Z tej wyjątkowej okazji Wójt Gminy Żarnów wraz z pracownikami urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi, przesyłają wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

kliknij, aby powiększyć…