Miesięczne archiwum: Październik 2019

Zakończono realizację zadań finansowanych w ramach Grantów Sołeckich

Dodano: środa, 30 października 2019

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano zadania pn.: Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Marcinków ”, „Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Zdyszewice oraz Utworzenie ogólnodostępnej altany w sołectwie Nadole.

W ramach zadań dostarczono i zamontowano w każdej z w/w miejscowości ogólnodostępne altany wraz z wyposażeniem tj. stół oraz ławki.

Powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tych terenów wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

kliknij, aby powiększyć…

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów…

Dodano: środa, 30 października 2019

Zawiadomienie dotyczące wyłożonych do publicznego wglądu, w Urzędzie Gminy Żarnów, projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Żarnów.

W dniu 05.11.2019 roku (wtorek),  w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Żarnów będą prowadzone konsultacje pracownika podmiotu wykonującego w/w plany, przedstawiona zostanie informacja o wprowadzonych poprawkach wynikających ze zgłaszanych przez właścicieli lasów uwag i wniosków.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się we wskazanym terminie do urzędu gminy.

W dniach od  25 października do  15 listopada dodatkowe uwagi i wnioski do projektu planu można składać telefonicznie. Informacja o uwzględnieniu uwagi przesłana zostanie na pocztę elektroniczną osoby zgłaszającej lub telefonicznie.

Przyjmowanie uwag telefonicznie nr 606818598 Dariusz Chromiec.

Nagranie z XIV Sesji Rady Gminy Żarnów już dostępne!

Dodano: środa, 30 października 2019

Nagrania z wszystkich poprzednich Sesji Rady Gminy Żarnów są dostępne na naszym oficjalnym kanale na YouTube „GMINA ŻARNÓW”. Znaleźć tam również można materiały z ważnych wydarzeń z życia naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania serwisu, a także kliknięcie w dzwoneczek, aby nie przegapić nowości na kanale.

Kliknij w herb i przejdź do serwisu:

Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ze wsparciem dla rolników

Dodano: piątek, 25 października 2019

Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Wnioski przyjmowane będą do 20 listopada 2019 roku.

Z pomocy mogą skorzystać:
– osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro lub małe przedsiębiorstwa wykonują określoną działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych; wykonuje co najmniej jeden rodzaj działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat od złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności); nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
– działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
– działalność usługowa następująca po zbiorach.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo pocztą.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu.

Informacje udzielane są w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR, na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.