Dzienne archiwum: 4 kwietnia 2019

Obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych, budynków i upraw rolnych.

Dodano: czwartek, 04 Kwiecień 2019

Przypominamy, iż poza ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym, prawo zobowiązuje rolników do trzech rodzajów ubezpieczeń rolnych:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne (dotyczy rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie)

Poniżej przedstawiamy rozwinięcie tematyki ubezpieczenia upraw rolnych na podstawie informacji ze strony https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2019 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji można zasięgnąć, klikając TUTAJ

Zapraszamy na spotkanie pt. „Forum Środków Unijnych” w Urzędzie Gminy w Paradyżu

Dodano: czwartek, 04 Kwiecień 2019

Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych” w Paradyżu.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie aktualnych i planowanych w br. konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszane są kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczania projektów (dobre praktyki).

Szczegółowe informacje dostępne, klikając TUTAJ

Na szkolenie można zapisać się poprzez kanał promocji dotyczący rekrutacji na spotkanie, gdzie można przejść, klikając TUTAJ

tel. kontaktowy w sprawie spotkania 44 – 758 40 82