Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Zakończono przebudowę dróg w miejscowościach: Paszkowice i Topolice

Dodano: czwartek, 27 Wrzesień 2018

W ostatnim czasie zostały oddane do użytku kolejne drogi gminne. Wykonana została jakże potrzebna droga w miejscowości Paszkowice o długości 1,218 km, której całkowity koszt wyniósł 340 238,42 zł, a środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 219 260,00 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: inwestycja wpłynie na poprawę standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy.

W tym samym czasie wykonano nawierzchnię bitumiczną w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice” o całkowitej długości 0,611 km, którego ogólny koszt inwestycji wyniósł 233 005,71 zł, z czego 125 709,00 zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: przebudowa drogi podniesie względy bezpieczeństwa, poprawi standard poruszania się po niej oraz przyczyni się do rozwoju gminy. Nowa droga łączy wieś Topolice bezpośrednio ze Stacją Paliw „Troja” w Trojanowicach i drogą krajową nr 74.

Przebudowa i poprawa infrastruktury dróg w Gminie Żarnów z całą pewnością, usprawni płynność ruchu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla ludzi i pojazdów korzystających z tych dróg. Może to z całą pewnością zaowocować stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Bardzo ważnym elementem jest również poprawa standardu życia okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji ułatwi bowiem dojazd do miejsc pracy, szkoły, ośrodka zdrowia, a pozostałym użytkownikom usprawni przejazd wyremontowanymi odcinkami. Gmina Żarnów realizując zaplanowane na ten rok inwestycje w postaci budowy dróg gminnych z całą pewnością przyniesie długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności. 

Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: czwartek, 27 Wrzesień 2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. dobiegły końca następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • pokrycie dachu z blachy wraz z podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi, elewacje wraz z tynkiem strukturalnym na ścianach nadziemia oraz elementy robót wykończeniowych (tynki wewnętrzne ścian i stropów wraz z gładziami gipsowymi, docieplenie pomieszczeń poddasza wraz z okładzinami z płyt gips.-karton);
  • instalacja wod.-kan. (oprzewodowanie);
  • instalacja c.o. (oprzewodowanie);
  • instalacja elektryczna (oprzewodowanie);
  • instalacja teletechniczna (oprzewodowanie);
  • instalacja odgromowa.

W zakresie zagospodarowania terenu:

  • wykonano całkowicie wokół budynku opaskę z kostki betonowej;
  • prowadzono utwardzenie dróg wewnętrznych komunikacyjnych;
  • wykonano odcinek ogrodzenia od strony działki sąsiedniej z siatki na słupkach stalowych;

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości w ,,Lokalnej Grupie Działania – U ŹRÓDEŁ”

Dodano: czwartek, 13 Wrzesień 2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza ostatnie nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” dla:

I. Osób fizycznych zamieszkujących obszary wiejskie chcących założyć działalność gospodarczą w ramach przedsięwzięć:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: Premia w wysokości 80.000,00 zł. (100 %) wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach (pierwsza transza 80% i druga transza 20% kwoty pomocy).
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 560.000,00 zł.

2. Rozwój działalności gospodarczej
Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów (70%). Wysokość kwoty pomocy na jedną operację od 25 001,00 zł do 179 870,00 zł
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 438.969,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 24 września 2018 roku do dnia 8 października 2018 roku.
Miejsce składania wniosków: Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ” Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 października 2018 r. o godzinie 15:00.
Chętnych do ubiegania się o środki finansowe na założenie lub rozwój działalności gospodarczej zapraszamy na stronę www.uzrodel.pl, gdzie znajdują się ogłoszenia z warunkami przyznania pomocy oraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia wniosków.

PTTK Oddział w Żarnowie zaprasza na V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa

Dodano: poniedziałek, 10 Wrzesień 2018

W imieniu PTTK Oddział w Żarnowie zapraszamy na V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa pod patronatem Wójta Gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego, który odbędzie się w dniu 29 września 2018 r.
Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie. Kliknij, aby powiększyć…