Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: piątek, 29 Wrzesień 2017

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

28 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, realizowanej w ramach przedmiotowego projektu. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres robót budowlano-instalacyjnych przewidziany do wykonania w budynku obejmuje:

 – roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych budynku, zakwalifikowanych w ekspertyzie technicznej do rozbiórki: dach wraz ze ściankami kolankowymi na poziomie strychu, strop nad pierwszym piętrem, ściany zewnętrzne i wewnętrzne piętra, strop nad parterem jak również elementy klatki schodowej, balkonów oraz częściowo stropu monolitycznego nad piwnicą, w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nowe otwory okienne i drzwiowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;

– roboty budowlano-konstrukcyjne w części istniejącej budynku po przeprowadzeniu planowanych robót rozbiórkowych m.in.: roboty murowe ścian kondygnacji parteru jak i piętra w celu wydzielenia odpowiedniej powierzchni użytkowej pomieszczeń zgodnie z nowym jego przeznaczeniem, wykonanie stropu nad parterem i piętrem oraz ścianek kolankowych wraz z nową więźbą dachową i pokryciem dachu, ściany zewnętrzne zostaną ocieplone;

– rozbudowę budynku jako parterowa bez podpiwniczenia o konstrukcji  murowanej ścian, posadowionych na ławach fundamentowych monolitycznych żelbetowych, ściany zewnętrzne budynku ocieplone od zewnątrz metodą lekko-mokrą warstwą z płyt styropianu o gr. 15 cm., strop nad poziomem parteru zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne oraz częściowo gęstożebrowe, budynek  przykryty zostanie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachówką  powlekaną;

– wyburzenie i zasypanie nie użytkowanego zbiornika na ścieki;

– roboty wykończeniowe pomieszczeń – wykonanie tynków  ścian i stropów,  okładzin ścian  z płytek ceramicznych glazurowanych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi lateksowymi, wykonanie podłoża i posadzki wraz z warstwami izolacji, posadzki pomieszczeń po części z płytek ceramicznych gress, paneli podłogowych i wykładziny PCV rulon;

– wybudowanie podjazdu przy schodach wejścia głównego do budynku w celu umożliwienia korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach; 

– wyposażenie obiektu we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne jak: wod-kan, c.w.u, c.o., gazową, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, systemu sygnalizacji pożarowej i odgromowej.

Ponadto w ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane poniższe przyłącza infrastruktury technicznej:

  • przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci,
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci,
  • przyłącze gazowe do istniejącej sieci,
  • przyłącze energetyczne do istniejące sieci,
  • przyłącze telekomunikacyjne.

W ramach prac dotyczących zagospodarowania terenu przewiduje się następujące roboty:

  • przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny,
  • ciągi komunikacji wewnętrznej na terenie działki: drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki oraz utwardzenia z kostki betonowej,  
  • obiekty małej architektury: (huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, ławka z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna).

Ponadto dokonano wyboru inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz nadzoru autorskiego.

Zrealizowana inwestycja zapewni możliwość zamieszkania i przyczyni się do poprawy jakości życia wychowanków planowanej placówki. Budynek będą zamieszkiwały dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem do umieszczenia w pieczy zastępczej. Opiekować się nimi będzie całodobowo wykwalifikowany zespół opiekunów-wychowawców. Głównym efektem planowanej inwestycji będzie wzrost liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego. Powstanie tej placówki pozwoli stworzyć bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy. Projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej, jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki.

Teren inwestycji i wnętrze budynku przed rozpoczęciem realizacji projektu:

Nowa nawierzchnia na ul. Wesołej w Żarnowie

Dodano: piątek, 29 Wrzesień 2017

W środę, 6 września odbył się odbiór robót w ramach których ul. Wesoła w Żarnowie wzbogaciła się o nową nawierzchnię bitumiczną.

W środę, 6 września odbył się odbiór robót w ramach których ul. Wesoła w Żarnowie wzbogaciła się o nową nawierzchnię bitumiczną.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem określonym w umowie Nr 272.4.2017 tj. do dnia 31.08.2017 roku. W dniu 06.09.2017 r. w obecności Pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Radnego Rady Gminy Żarnów spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. Ogólna wartość robót wynosi: 150 301,29 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel jakim jest poprawa standardu
i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wesołej w Żarnowie. Cel ten został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika przebudowa drogi – drogi wewnętrzne o wartości 0,630 km. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 630 m, która zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Żarnów z dniem 26 października 2017 roku została zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Żarnów na w/w inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 94 494,00 zł.

Bezpłatne szkolenie „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa”

Dodano: piątek, 15 Wrzesień 2017

Fundacja EKOOSTOJA zaprasza na spotkanie informacyjne na temat bezpłatnego szkolenia pt. „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa”.

Celem projektu jest: upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarskiej edukacji ekologicznej, propagowanie zawodu pszczelarza, ograniczenie chemizacji w rolnictwie negatywnie wpływające na pracę i ochronę owadów zapylających.

Udział w projekcie: mogą wziąć osoby powyżej 18 roku życia, osoby zamieszkujące województwo łódzkie w powiatach: radomszczańskim, bełchatowskim, pajęczańskim, piotrkowskim, opoczyńskim.

Czas szkolenia: trwa łącznie 18 h, podzielone jest na 3 dni, po 6 godzin zegarowych każdego dnia. Liczebność grupy po 15 osób.

Na szkolenie można się zapisać podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w dniu 19 września (wtorek) godz. 10:00 Dom Kultury w Żarnowie.

Szczegółowych informacji: można dowiedzieć się pod numerem telefonu: 782-853-258, pod adresem: Fundacja Ekoostacja, Plac Wolności 26, 97-540 Pławno lub www.ekoostoja.com

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie!

 

Ważna wiadomość dla mieszkańców. Dyżur pracowników ZUS w Żarnowie

Dodano: piątek, 08 Wrzesień 2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Wójt Gminy Żarnów serdecznie zapraszają zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów na spotkanie w sprawie składania wniosków emerytalnych, które odbędzie się w czwartek, 21 września 2017 r., w godzinach 10:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5). Pracownicy ZUS odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, dotyczące zmiany przepisów emerytalnych i będą mogli przyjmować dokumenty w trakcie spotkania. Zachęcamy do przyjścia do Urzędu Gminy w Żarnowie.

Szczegóły na załączonym plakacie…